De Tulp Witgoedreparatie, gevestigd aan Raasdorperweg 94 A4 1175 KX Lijnden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
De Tulp Witgoedreparatie Raasdorperweg 94 A4
1175 KX Lijnden
023 5836932
D. De Boom is de Functionaris Gegevensbescherming van De Tulp Witgoedreparatie Hij/zij is te bereiken via info@detulpwitgoedreparatie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken De Tulp Witgoedreparatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam, adres, woonplaats, email-adres, telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@detulpwitgoedreparatie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
De Tulp Witgoedreparatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Alleen om diensten te kunnen leveren, geen enkel ander doel.


Geautomatiseerde besluitvorming
De Tulp Witgoedreparatie neemt geen enkel besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Persoonsgegevens worden slechts gedurende de wettelijke noodzakelijke termijn van 7 jaar bewaard omdat ze op facturen voorkomen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
De Tulp Witgoedreparatie deelt alleen persoonsgegevens met derden voor het boven beschreven doel, het bewaren wegens wettelijke verlichting. Met die derde, onze hostingpartner is een verwerkingsovereenkomst afgesproken waarin is geregeld dat de hostingpartij alleen gegevens verwerkt voor het overeengekomen doel, om die bijvoorbeeld in een backup te bewaren om aan de wettelijke bewaartermijn te voldoen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
De Tulp Witgoedreparatie gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Tulp Witgoedreparatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beheren in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@detulpwitgoedreparatie.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Tulp Witgoedreparatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
De Tulp Witgoedreparatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo vindt alle gegevensuitwisseling op de website plaats via het beveiligde https-protocol. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@detulpwitgoedreparatie.nl -

Dit zijn de persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn te verwerken:
Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - om goederen en diensten bij u af te leveren . De
Tulp Witgoedreparatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar> Wettelijk vereist De Tulp Witgoedreparatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


De Tulp Witgoedreparatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

REPARATIEVERZOEK:

Voor de reparatie van uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser, koelkast kunt u ons telefonisch bereiken:

Maandag t/m Zondag van 08:00-23:00 uur

Op telefoonnummers:

023-5836932 / 06 166 31 999

Nu een reparatie aanvragen